Facebook Pripojte sa k nám

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
1.1.
Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti KS-KOMFORT Komárno, s.r.o., Hradná 3, 945 01 Komárno, IČO: 36541249, IČ DPH: SK2020160142 upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva"), uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.mojeparkety.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
1.2.
Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho, umiestnenej na adrese www.mojeparkety.sk (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4.
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
1.5.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet

2.1.
Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").
2.2.
Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3.
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
2.4.
Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
2.5.
Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6.
Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1.
Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
3.2. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.
3.3.
Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
3.4.
Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
3.5.
Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.6.
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

4. Úhrada ceny tovaru

4.1.
Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
- v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese: Hradná 3, 945 01 Komárno; v prípade objednávky tovaru nespadajúceho do skladového programu je potrebné uhradiť zálohu vo výške 50%, a to najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia zálohovej faktúry; ak je objednaný tovar súčasťou skladového programu, celú čiastku je možné zaplatiť v hotovosti pri osobnom odbere;
- na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke, a to vo forme zálohy vo výške 50% bezhotovostne do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky na základe zálohovej faktúry a vo forme doplatku 50% z ceny tovaru pri jeho dodaní v hotovosti;
- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho
4.2.
Kupujúci odoslaním objednávky v prípade voľby úhrady kúpnej ceny na dobierku potvrdzuje svoj súhlas s tým, že kúpna cena bude hradená formou zálohovej platby 50% a následne doplatkom 50% kúpnej ceny vrátane nákladov na dopravu, a to na základe konečnej faktúry so zohľadnením skôr uhradenej zálohy.
4.3.
Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.4.
V prípade platby v hotovosti v sídle spoločnosti je kúpna cena resp. jej časť splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.
4.5.
V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.6.
Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.
4.8.
Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy/predfaktúry kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho na fakturačnú adresu kupujúceho v písomnej forme poštou alebo v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. Odstúpenie od kúpnej
zmluvy
5.1.
Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.), nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovaru, ktorý je predmetom následnej objednávky predávajúceho u dodávateľa.
5.2.
Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do siedmich (7 ) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do siedmich (7) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.
5.3.
V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do piatich (5) pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Kupujúci vracia tovar na vlastné náklady. Vrátenie tovaru na dobierku neakceptujeme.
5.4.
V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa článku 5.3 Obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.
5.5.
V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskôr do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa článku 5.4 Obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim.
5.6.
Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutý. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1.
Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak, na základe označenia zvoleného spôsobu doručenia tovaru kupujúcim pri zadávaní objednávky. Náklady na dodanie tovaru a dopravu nesie kupujúci, ak tieto náklady budú účtované v rámci koncovej faktúry. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Objednaný tovar bude dopravený kupujúcemu v súlade s obchodnými a zmluvnými podmienkami zvoleného dopravcu. Tovar je možné prevziať zo strany kupujúceho aj vo forme osobného odberu v spoločnosti alebo sklade predávajúceho, vybraného v objednávke či potvrdeného zmluvnými stranami po tejto objednávke, a to oproti platbe za objednaný tovar v hotovosti pri jeho prevzatí.
6.2.
Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní alebo pri opakovanom dodaní podľa čl.6.3. Obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Nárok predávajúceho na náhradu škody nie je týmto odstúpením dotknutý. Ak neprevezme kupujúci pri voľbe osobného odberu tovaru tento tovar v termínoch podľa čl 6.1. obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Nárok predávajúceho na náhradu škody nie je týmto odstúpením dotknutý.
6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.4.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu alebo od predávajúceho je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to okamžite oznámiť prepravcovi alebo predávajúcemu. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemusí byť braný ohľad. Pri neúplnej alebo poškodenej zásielke je nutné zo strany kupujúceho spísať na mieste s prepravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať predávajúcemu na jeho adresu alebo e-mailové spojenie. V opačnom prípade môže byť dôkazné bremeno o poškodení zásielky pred jej odovzdaním na kupujúcom.
6.5
Kupujúci má možnosť si vybrať z nasledovných druhov prepravy:
- osobný odber;
- preprava zmluvným prepravcom, pričom cena dopravy sa odvíja od miesta doručenia a objednaných m² parkiet.

7. Zodpovednosť za chyby. Záruka
7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 499 a nasl. Občianskeho zákonníka).
7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
7.3.
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
7.4.
Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za chyby, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
7.5.
Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho spoločnosti.
7.6.
Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru, ktoré boli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním s tovarom, neodbornou pokládkou, použitím či používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, obvyklým použitím alebo návodom na obsluhu, ďalej mechanickým poškodením alebo bežným opotrebením, živelnými udalosťami ako napr. oheň či voda alebo pôsobením iných neštandardných javov bez zavinenia predávajúceho. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe a podrobný popis chyby (podľa možností aj s fotografiami závady).

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1.
Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.2.
Pokiaľ predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami z dôvodov na strane kupujúceho, je oprávnený po kupujúcom požadovať zmluvnú pokutu vo výške 15% celkovej ceny kupujúcim objednaného tovaru v rámci konkrétnej kúpnej zmluvy, ak nebude dohodnuté inak. Nárok na náhradu škody nie je týmto dotknutý, a to napríklad až do výšky celkovej kúpnej ceny tovaru, ak toto nebude použiteľné pre inú zákazku predávajúceho, napríklad z dôvodov špecifických rozmerov tovaru v rámci tovaru objednaného kupujúcim na mieru.
8.3. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru, ktoré sú ilustratívne a v detaile sa výrobky môžu mierne líšiť) sú chránené autorským právom a ich použitie je možné len so súhlasom oprávneného subjektu. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
8.4. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
8.5.
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

9. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

9.1.
Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
9.2.
Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
9.3.
Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.
9.4.
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
9.5.
Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
9.6.
Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.
9.8.
V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:- požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,- požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite chybný stav. Ak predávajúci alebo spracovateľ nevyhovie žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
9.9.
Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
9.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10. Záverečné ustanovenia

10.1.
Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
10.2.
Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
10.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
10.4. Kontaktné údaje predávajúceho: KS - KOMFORT Komárno, s.r.o. Hradná 3, Komárno 945 01, mojeparkety@mojeparkety.sk, +421 904 451 916.

V Komárne, dňa 20.6.2013

 

Prihlásenie

Zadajte Vaše prihlasovacie údaje